V jedné ze studií Parlamentního institutu z května 2019 s názvem „Dostupné bydlení v Evropě“ se dočteme řadu zajímavých věcí. My považujeme za důležité, že jsou ve studii na několika místech zmíněny smlouvy s investory jako efektivní nástroj pro zvýšení počtu bytů, se kterými mohou města disponovat a které mohou pronajímat potřebným lidem.

Ve studii se např. uvádí: „Tato srovnávací studie se zabývá sociálním bydlením komplexně, včetně nástrojů, které jsou v současné době používány ve velkých evropských městech ke zmírnění dopadů urbanizace, které evropské metropole čelí. Ke zmírnění těchto efektů jsou využívány různé instituty, které „tlačí“ developery k vybudování fondu dostupného bydlení. Jedná se zejména o kvóty na dostupné bydlení v Německu a Rakousku, které díky systému dotací a půjček, výběrových řízení na obecní
půdu a smluv v rámci územního plánování, zavazují developery k tomu, aby určité procento bytů, jež postaví, bylo k dispozici jako dostupné bydlení (německá města, Vídeň). Smlouvy o územním rozvoji s developery jsou jako nástroj pro budování fondu sociálního bydlení dále využívány též ve Spojeném království.“

Studie samozřejmě nezapomíná ani na praxi v německém Mnichově. O té se dočteme, že „jedním z nástrojů využívaných v Mnichově je již od roku 1994 koncept sociálně spravedlivého využití území (Sozialgerechte Bodennutzung, SoBoN). Jedná se o koncept spolupráce mezi městem a soukromými investory, kdy soukromí investoři zajišťují náklady na infrastrukturu v oblastech, kde má dojít k zástavbě (ve výši 30 %). Dále mají povinnost zajistit, aby 30 % nově vzniklých bytových jednotek bylo určeno pro sociální bydlení. Nově přibyla ještě povinnost vybudovat dalších 10 %
bytů se sníženým nájemným… Postup realizace programu SoBoN je následující: developer nebo investor, který má určitý záměr nejprve požádá o předběžný souhlas se záměrem a zároveň se deklaruje, že je ochoten přijmout závazky související s projektem; samotný závazek je pak vytvořen buď smlouvou o územním rozvoji nebo v rámci procesu přerozdělení vlastnických práv k pozemkům.“

Celou studii najdete na webu Parlamentního institutu.