S novou výstavbou v obci je vždy spojena otázka dostupnosti občanského vybavení, nebo spíše všech složek veřejné infrastruktury. Mnohdy obcím schází kapacita čističky odpadních vod, problémy jsou s chodníky, s veřejným osvětlením, s pozemními komunikacemi nebo se školami. Když se obce rozhodnou vyjednávat s investory, měly by vědět, co přesně potřebují a jaké problémy může nová výstavba vyvolat.

Ministerstvo pro místní rozvoj má k dispozici dva nástroje, které by měly obcím (resp. projektantům územně plánovací dokumentace) napomci v tom, aby územní rozvoj obce byl udržitelný a aby skutečně odpovídal požadavkům na kvalitní život.

Prvním nástrojem je webová aplikace pro vytváření programů rozvoje OBCEPRO. Díky tomuto webu si obce mohou udělat alespoň základní přehled o svém území a o tom jak vypadá území obce, jaké jsou deficity infrastruktury nebo o tom, jaké jsou podmínky pro další výstavbu a pro budování občanského vybavení.

Součástí programu rozvoje je nejen již tradiční SWOT analýza, ale také přehled o počtu a struktuře obyvatel, rozbor vnějších a vnitřních vazeb obce v rámci mikroregionu i kraje, přehled o příjmech a výdajích, majetku obce. Podstatné je také zhodnotit stávající stav životního prostředí, zejm. hospodaření s vodou, kvalitu ovzduší, míru hluku a vibrací, popř. i způsoby adaptace na změnu klimatu (např. nakládání s půdou, hodnocení kvality zeleně). Hodnocena musí být i ekonomická situace obyvatelstva, jeho zaměstnanost nebo kvalita a struktura bydlení.

Na základě takto zpracovaného programu pak mohou zastupitelé činit důležitá rozhodnutí obce. Program rozvoje je také podkladem pro vyjednávání s developery a pro zpracování zásad rozvoje obce (materiálu, který upravuje pravidla pro podíl investorů na finanocování veřejné infrastruktury). V programech rozvoje by totiž měly být také informace o tom, které aktivity zhoršují dostupnost veřejné infrastruktury a bez potřebné kompenzace nejsou v zájmu obce ani jejích občanů.

Obce mohou při hodnocení dostupnosti veřejné infrastruktury vycházet z oficiální metodiky Ministerstva pro místní rozvoj – Standardů dostupnosti veřejné infrastruktury.

Potřebujete poradit, jak zpracovat program rozvoje? Obraťte se na nás. Poradíme Vám.