Když začnou obce řešit, jak zajistit, aby jednotlivé developerské projekty respektovaly požadavky na určitý rozsah zelené infrastruktury, navíc v dostatečné kvalitě, nutně narazí na skutečnost, že chybí postup pro výpočet potřebných ploch se zelení. V České republice lze částečně vycházet z metodik pro oceňování ekosystémových služeb,[1] ale není to dostačující. S tímto problémem se samozřejmě už dříve potýkala města v Německu, Švédsku, Británii i jinde. Výsledkem jejich snah situaci vyřešit vykrystalizoval nový nástroj, který je poměrně snadno využitelný i v České republice.  V zahraničí se označuje jako Green Space Factor (v Londýně ho pojmenovali Urban Greening Factor[2]) a jeho úkolem ej pomoci zejména úředníkům a samosprávám, ale i investorům vypočítat, kolik zelených ploch (a v jaké kvalitě) musí určitý stavební záměr zajistit, aby odpovídal požadavkům měst a obcí na adaptační opatření a ochranu zelených ploch a aby současně došlo k co největšímu snížení rozsahu zpevněných ploch jako jsou vyasfaltovaná parkoviště a podobně.

Pro použití v praxi byl celý systém zjednodušený – jednotlivým typům povrchů je přiřazen určitý koeficient v rozsahu od 0 do 1[3] (jednotlivá města si ho míně upravila[4], ale pro začátek je v České republice možno prostě převzít některé z koeficientů používané v zahraničí). Tímto koeficientem je násoben rozsah každé plochy z celkové plochy záměru. Výsledek je vydělen celkovou plochou záměru.

Výsledkem je Green Space Factor, tedy informace o tom, jestli záměr splňuje nebo nesplňuje požadavky obce na zelenou infrastrukturu. Každé město ho má nastavený podle svých potřeb (třeba 0, 5), některá města mají Grenn Space factor různý pro různé záměry – vyšší pro rezidenční bydlení (0, 6), střední pro bydlení v centru města (0, 4) nižší pro průmyslové areály (0, 2).

V zahraničí samozřejmě existují i vzorové excelové tabulky, ve kterých lze vypočítat, jaký rozsah zelených ploch je zapotřebí . Jedna z nich je dostupná zde.

V Malmo doplnili Green Space Factor o tzv. Green Point System.[5] Ten má zajistit, aby investoři nezapočítávali do konečného výsledku i plochy, které sice jsou zelené, ale mají kupř. velmi málo substrátu a stromy ani keře nemohou řádně zakořenit a prosperovat a zajišťovat potřebné ekosystémové služby. Připravili seznam 35 „zelených bodů“,[6] které směřují např. k rozvoji biodiversity, k zasakování nebo ke zlepšení vlastností budov. Z tohoto seznamu si každý investor musí vybrat 10 opatření, která následně realizuje. Díky tomu je zajištěna určitá kvalita zelených ploch a jejich využitelnost pro obyvatele a lokální faunu.

Vzhledem k tomu, že v České republice žádná srovnatelná metodika neexistuje, lze obcím jistě doporučit, aby z těchto zahraničních zkušeností a materiálů vycházely, když budou nastavovat pravidla pro jednání s investory o adaptačních opatřeních. Částečně lze z green Space Factor metodik vycházet i při určování regulativů v územním plánu, kde bývají označovány jako indexy či koeficienty zeleně a koeficienty zastavitelnosti. Také ty lze upravit tak, aby zohledňovaly např. propustnost povrchů a ekosystémové služby.


[1] FRÉLICHOVÁ, Jana, Adam PÁRTL a David VAČKÁŘ. Metodika hodnocení ekosystémových služeb v sídlech v České republice[online]. Praha: Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR, 2016 [cit. 2019-07-30]. Dostupné z: http://www.ecosystemservices.cz/cs/metodika-hodnoceni-es-pro-mesta/

[2] GRANT, Gary. Greater London Authority: Urban Greening Factor for London: Research Report [online]. The Ecology Consultancy, 2017 [cit. 2019-07-30]. Dostupné z: https://www.london.gov.uk/sites/default/files/urban_greening_factor_for_london_final_report.pdf nebo  zde What does the Urban Greening Factor mean for London?. Landscape Institute [online]. Londýn, 2019 [cit. 2019-07-30]. Dostupné z: https://www.landscapeinstitute.org/blog/urban-greening-factor-london/

[3] Přehled koeficientů a druhů ploch je k dispozici v jednotlivých popisech městských systémů Green Space factor, např. zde GRANT, Gary. Greater London Authority: Urban Greening Factor for London: Research Report [online]. The Ecology Consultancy, 2017 [cit. 2019-07-30]. Dostupné z: https://www.london.gov.uk/sites/default/files/urban_greening_factor_for_london_final_report.pdf

[4] Greater London Authority Urban Greening Factor for London nebo GRANT, Gary. Urban Greening Factor Study [online]. Londýn: Green Infrastructure Consultancy, 2018 [cit. 2019-07-30]. Dostupné z: https://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-planning/planning/planning-policy/local-plan/Documents/urban-greening-factor-study.pdf

[5] Viz KRUUSE, Annika. The green space factor and the green points system [online]. Londýn: Town and Country Planning Association, 2011 [cit. 2019-07-30]. Dostupné z: https://malmo.se/download/18.d8bc6b31373089f7d980008924/1491301018437/greenspacefactor_greenpoints_grabs.pdf

[6] Jejich přehled najdete zde KRUUSE, Annika. The green space factor and the green points system [online]. Londýn: Town and Country Planning Association, 2011 [cit. 2019-07-30]. Dostupné z: https://malmo.se/download/18.d8bc6b31373089f7d980008924/1491301018437/greenspacefactor_greenpoints_grabs.pdf