Adaptační opatření se v posledních letech stávají pravidelným tématem seminářů, konferencí nebo publikací. Stále častěji se totiž setkáváme s přímými dopady změn klimatu, ať už jde o dlouhotrvající sucha, nebo naopak silné dešťové srážky, které způsobují lokální povodně. Zažíváme vlny obrovských veder, která ohrožují na zdraví starší nebo nemocné lidi,
nebo také vichřice. Ať už jsou příčiny tohoto stavu jakékoli, města i obce se musí chtě nechtě s těmito negativními jevy potýkat a hledat řešení, jak pomoci svým obyvatelům. Jedním z nich je vytváření vhodných adaptačních opatření s cílem přizpůsobit se dopadům změn klimatu. Jedná se o řešení, která mohou být nákladná, a ne vždy na jejich realizaci mají obce dostatek prostředků.

Úkolem obcí je pořizovat programy rozvoje podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Součástí těchto programů jsou i otázky související se životním prostředím. Sem patří i řešení otázek souvisejících se změnami klimatu a jeho projevy. Kromě programů rozvoje mnohá větší města připravují i speciální dokumenty – strategie adaptace na změnu klimatu. Tyto strategie obsahují návrhy na oaptření, která mají zkvalitnit život obyvatel a snížit zranitelnost obcí kvůli suchu, nedostatku vody, obrovským vedrům nebo naopak povodním.

Součástí strategií bývají také návrhy na financování potřebných adaptačních opatření. Často se počítá s různými dotačními zdroji, některá města, jako třeba Plzeň, zvolila i jiné cesty – smlouvy s investory.

Pokud samosprávy chtějí využívat tento nástroj, aby nemusely samy nést mnohdy značné náklady, které jsou s budováním těchto patření spojeny, měly by na to myslet vždy předem a stejně jako Plzeň už v adaptační strategii nebo v programu rozvoje o financování prostřednictvím tohoto nástroje uvažovat a informovat investory, že takové řešení vyžadují.
Tento požadavek je také vhodné zařadit do dokumentu, který města a obce v suburbánních oblastech velkých měst stále častěji pořizují – do zásad pro jednání s developery. V těchto zásadách rozvoje obce deklarují, že jako samosprávy hájí veřejný zájem a zájem obce a jejích obyvatel a jaké požadavky mají z hlediska ochrany těchto zájmů na novou výstavbu a s ní související novou veřejnou infrastrukturu.

Mezi adaptační opatření, která lze v rámci realizace většího developerského projektu navrhovat, patří např. budování a obnovy parků, zeleň v ulicích (což je nutné spojit s hledáním prokořenitelných a závlahových systémů), zelené střechy a fasády, zřizování komunitních zahrad, revitalizace vnitrobloků, inovativní a šetrné nakládání s dešťovou vodou nad rámec požadavků příslušných předpisů, obnova vodních toků, realizace propustných parkovišť se stromy, resp. celkové omezování pevných povrchů. Adaptační strategie musí vytipovat vhodná opatření pro každé konkrétní město.

Také na téma smluv s investory a adaptačních opatření jsme napsali články pro Moderní obec a pro časopis PRO města a obce. Přečtěte si je.