Podle stavebního zákona je hlavním úkolem určeného zastupitele především spolupracovat s pořizovatelem územního plánu a během procesu územního plánování hájit zájmy obce. Nejprve ve spolupráci s pořizovatelem zpracovává návrh zadání územního plánu (§ 47 stavebního zákona). Když je návrh zadání projednán, pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upraví návrh zadání. Když skončí společné jednání o návrhu územního plánu (tedy především projednání první verze návrhu s dotčenými orgány), opět musí pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotit výsledky projednání a zajistit řešení případných rozporů (se stanovisky dotčených orgánů). Na základě toho pak pořizovatel zajistí upravení návrhu.

Jestliže se v této fázi ukáže, že je potřebné pořídit úplně nový návrh územního plánu, zpracuje pořizovatel opět společně s určeným zastupitelem návrh pokynů pro zpracování nového návrhu. Tyto pokyny pak do určité míry mohou měnit zadání.
Podobný proces probíhá po veřejném projednání upraveného návrhu územního plánu. Ve spolupráci s určeným zastupitelem pořizovatel vyhodnotí výsledky veřejného projednání a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Jestliže se ukáže, že je třeba návrh územního plánu přepracovat, postupuje se podobně, jako je pospáno v předchozím odstavci – pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem připraví návrh pokynů pro zpracování nového územního plánu.

V případě aktualizace územního plánu prostřednictvím zprávy o uplatňování územního plánu sice stavební zákon s určeným zastupitelem nepočítá, ale fakticky by s ním měl pořizovatel přípravu zprávy konzultovat obdobně jako přípravu zadání.

Jak komunikuje určený zastupitel se svými kolegy v obci?

Komunikace probíhá jako u jiných problémů – zastupitelé mohou mít různá pracovní setkání, kde probírají, jak dále postupovat s územním plánem. Výsledky těchto schůzek pak předkládá určený zastupitel pořizovateli. Důležitá je včasná a úplná komunikace mezi zastupiteli, projektantem a pořizovatelem, a právě její hladký průběh by měl řádně zajistit určený zastupitel.

Důležité je, že zastupitelé nemohou zavazovat pořizovatele pokyny mimo okamžiky, kdy to stavební zákon zastupitelům dovoluje. Určený zastupitel sice může s pořizovatelem požadavky zastupitelů probírat i mimo tyto etapy, ale jeho pokyny jsou nezávazné. Snaha ovlivňovat územní plán různými direktivami1 by mohla vést ke zrušení územního plánu pro nezákonnost.

Více v manuálu Určený zastupitel pro územní plánování aneb Jak se vypořádat s důležitým úkolem